logo    eshop.granites.cz  Žulový kamenolom  GRANITES - těžba žuly, zpracování, výroba, prodej  

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Granites.cz.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele, a kupujícím (dále také zákazníkem), na straně odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Granites.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1. Základní údaje

Dodavatel

GRANITES, s.r.o.

Hlevní 123, Žulová 790 65
IČ: 24824534
DIČ: CZ24824534

e-mail: info@granites.cz (zodpovězení dotazu do 24 hodin)


Dodavatel je plátcem DPH

2. Objednání zboží

Cena zboží

- Uvedené ceny jsou koncové ceny včetně DPH 21 %.

- Uvedené ceny zboží jsou na paritě EXW kamenolom Nová Červená Voda (INTORERMS). To znamená že ceny zboží jsou bez dopravy na místo určení.

- Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny uvedené ve Vaší objednávce (cena se zvýší), budete o tomto kroku informováni a požádáni o odsouhlasení navýšení ceny.

- Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

- V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu (do 10-ti pracovních dnů).

Vlastní objednání

- K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
- Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
- Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
- Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
- Potvrzením objednávky ze strany dodavatele se stává kupní smlouva uzavřena. Součástí potvrzení bude uvedení ceny dopravy a způsob realizace dopravy.


3. Zrušení objednávky

- Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do odeslání objednaného zboží dodavatelem.
- O zrušené objednávce zákazníka kontaktuje zákazník dodavatele na níže uvedené e-mailové adrese: info@granites.cz.
- Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
- O zrušení objednávky dodavatelem bude zákazník informován na kontaktních údajích, které uvedl v objednávkovém formuláři.

4. Zaslání zboží

Cena dopravy a balného

- Zboží je k odebrání v prostorách kamenolomu Nová červená Voda - INOCTERMS - EXW. Odlišní dodací podmínky jsou součástí dohody kupujícího a prodávajícího.

Způsob platby

- Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.
- Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.


Dodací lhůta

- Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti doručeno v co nejkratší době.

- Dostupnost zboží:

Skladem:          dodání do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (platby)
Není skladem:  dodání obvykle do 2 týdnů
Vyprodáno:     zboží již není možné zakoupit z důvodu vyprodání zásob nebo ukončení nabídky

Zboží se považuje za dodané naložením na přistavené vozido kupujícího nebo doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Převzetí zboží kupujícím

- Podepsáním přepravního listu zásilkové služby zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
- Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Zákazník může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
- Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Obsah zásilky

- Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu) .

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

- Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo v souladu s platnou úpravou občanského zákoníku. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).
- Pokud se rozhodne využít tohoto práva, je nutné učinit následující:
a) Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uvedete jméno a příjmení (název firmy, IČ, DIČ) a číslo faktury.
b) Vrácené zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dárků , dodaných dokladů (návodů, záručních listů apod.)a vyplněného protokolu "Odstoupení od smlouvy", nepoškozené, bez známek použití a opotřebení, v originálním nepoškozeném obalu.
c) Zboží bude zasláno na adresu: GRANITES, s.r.o., Hlavní 123, Žulová 790 65, v žádném případě ne na dobírku (zboží doporučujeme pojistit).
Pozor ! Odstoupení od smlouvy spolu s vráceným zbožím musí být doručeno nejpozději
14. den od převzetí plnění (dodání zboží)
.
d) Po doručení vráceného zboží bude vystaven a odeslán do 5-ti dnů dobropis, který bude povinen zákazník podepsaný vrátit na naši adresu. Finanční prostředky zákazník obdrží nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s odstoupením zákazníka od smlouvy (balné, doprava).
e) Při nesplnění podmínky a) nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky b) (pouze v případě nekompletnosti zásilky) je odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci.